معرفی اعضای هیئت مدیره


آقای عبدلله اصغرنژاد             رییس هیئت مدیره

آقای حسین عابدینی               نایب رییس هیئت مدیره

آقای بهروز اصغرنژاد              عضو هیئت مدیره

آقای سید علی اکبر حسینی    عضو هیئت مدیره

آقای نادر ابوالقاسمی             مدیر عامل و عضو هیئت مدیره